JADRANKA AJVAZ

PRAPUTNJAK: Matica – običaj vezan uz vrime Martinje

Finila je trgadba va Praputnjarskeh Takalah, jušto kako nekada na forcu ljuckoga mesa. Potle puno let belina opet zori va Takalah. Prošle su vrimena kad se pobiralo do četrdeset vagoni grozja, ma sejedno se mi današnji neč pojidamo da se ne zatare nekadašnje delo. Red je da se sako malo domislimo na „spomenik našeh stareh i njihovo velo delo“.

“…va bonace leži mirno, tiho

škuro modra Bakarska vala,

nad njun Komorica,

Črno, Dobra i Takala…

Beli se do gromači gromača…”

Žarko Štiglić Gutarinov

Ma, kad se govori o vinu, ale vodice staroj ale novoj Bakarskoj, ma zasprave našoj, Praputnjarskoj onput se misli obrnu na Takala! Naši stari su ih štimali i sakakove imena davali…“ča j veli Kineski zid, to su primorske piramidi“…

Takala su delo goleh ljuckeh ruk va vrime kad su se naši stari borili z škrtun prirodun, ma puni veri da naprave sebe i svojoj dece ufanje za ustat va rodnen kraju.

Praputnjarci su bili vinogradari na dobren glasu, konobi su bile pune bačav i bocuni, a kako su se navadili delat šampanju (vodicu) neki govore da j’ to ustalo od vrimena kad je Napoleonova vojska bila va oveh kraji! Drugi pak povedaju da su to naši stari navadili kad su ko pomorci dohajali va luki va Francuskoj. Kako god obrnemo i dan danas njimin va spomen i čast va Praputnjarskeh konobah i va ovo vrime vre mošt za našu vodicu! 

Foto: Jelena Holenko

Sad dohaja vrime Martinje. Mi va Primorju ta običaj nimamo, sad neč malo se najdemo na Domu pa nan učene glavi povedaju o vrenju, moštu, sladoru i utakanju.

Ja bin van rad povedala ono ča san od stareh čula i zapametila kako se delala naša vodica.

…rano jutro se šlo va Takala i zibralo se j’najzreleje, najlipje i zdravo grozje, rabilo gaj pobrat doklen još ni sunca.

Onput se va košu vršilo!

Z mićun kablicun se ja prelevalo mošt va brentu!

Onput se pusti da fermenta!

Onput filtra!

Vodica mora bit vavek bistra, a vrećica čista kai sunce!

Na pol marča se rabi punit va boci i začepit!

Onput se rabi Bogu molit da se ne zamuti, aš bi to bila vela sramot da za blagadni ni domaća vodica na stolu.

Na ovomu mestu, pred Martinje rad bi se domislet još jedne užanci z moga Praputnjaka, a ka se za sen sega zatrla. To su takozvane „matice“ (od nadležnih vlasti odobrena prodaja vina na malo). Maticu su otpirali proizvođači i jači vinogradari. Vanjski znak „matice“ bila je grana „šmrekovice“ (juniperus oksiderus), obešene zgora vrat. Domaći ljudi su komać čekali znak da se more „matica“ otpret, a glas da je otprta došal bi do seh okolneh mest. Mnoga litra domaćega vina se popila na „matice“ i mnoga pjesma zakantala „po starinsku“. Mića deca su se jako veselili otpiranju „matice“, aš bi puno ljudi od sakuda došlo, a mnogi bi i ki solad podali. To se j’ zvalo anževica.

Foto: Jelena Holenko

Rad bi na ovomu mestu se domislet kako j’ celo mesto živelo od prodaji vina i vodice. Saka prodana butilja ili žmulj vina zagradili j’ nove kući, odškolali mnogi mladi Praputnjarci, pomogli za lakše življenje! Ma, finilo j’ i to delo, to teško breme našeh stareh.Sega se domišljamo, puno toga su nan pušćali: ča va prelipeh litrateh, ča va lipeh prezidah ke se luštraju nad modrun Bakarskun valun, na žarken suncu, na črnen ledu po zimskoj bure.

Rabi se domislet i našeh materi i noni po tešken delu, va tešken življenju, na planinsken putu, na počivalah nagnjene, pod bremenon oprćene, s krunicon va rukah očenaši življenja prebiru!

Mi Praputnjarci smo jako štimani na naši stari, njihov del j’ i va namin! I si smo sinjani z lipotun kamika, z refulin juga i buri. Z moga Praputnjaka se lipo vidi more i Učka, a zad hrbata planini. Našeh stareh već ni i nikada se više nete vrnut! Komać sad su počinuli.

A mi današnji smo tu. Rabimo se domislet i pojidat da se ne zatare i ne pozabi aš; „mi smo spomenik našeh stareh, njihovoga veloga dela i ljubavi za ov prelipi rodni kraj“.

„Kad umre težak

na gruntu zraste trs

i kad ob Martinje njegova familja

klade na stol butilju vina

z ke teče zlato kai z sveći, 

i on je šnjimin magari ga već ni.“

Naslovna fotografija: Miljenko Šegulja


JADRANKA AJVAZ dugogodišnja je predsjednica baštinske udruge “Težakinje i težaki z Praputnjaka”, aktivna i svestrana čuvarica baštine svog Praputnjaka i cijelog Bakarskog kraja. Koautorica je knjige “Ono ča j’ ustalo” te incijatorica i koordinatorica brojnih baštinskih projekata u kojima aktivno sudjeluje. Jadranka je od 2020. i interpretacijski vodič s certifikatom udruženja Interpret Europe, CIG (Certified Interpretative Guide). Sudjelovala je u interpretacijskim šetnjama “Bakar na vrhu” i “Otkrijte sva lica Praputnjaka” realiziranih u sklopu Margaretinog leta, ljetne manifestacije koju organizira Turistička zajednica Grada Bakra. Želite li pobliže upoznati Jadranku pročitajte njezinu autorsku iskaznicu u sklopu Krajolika baštine.